Principal & Chairman

LIST OF PRINCIPALS

S.No.

NAME OF PRINCIPAL

FROM

TO

 

1

SH. U.S. BHAGAWATI

30.06.1994

28.06.1996

2

SH. K.S. KANAK

14.11.1996

11.09.1997

3

SH. A.K. GUPTA

22.09.1997

24.10.1998

4

SH. B.K. BAHUGUNA

24.10.1998

28.01.1999

5

SH. J.N.SHARMA

28.01.1999

16.06.1999

6

SH.K.K. GOEL

16.06.1999

28.04.2003

7

SH. SUKHVEER SINGH

28.04.2003

04.07.2003

8

SH. D.K. JAIN

04.07.200.

08.08.2006

9

SH. P. SELVAM

08.08.2006

07.08.2013

10

SH. O.P. MUDGAL

07.08.2013

04.10.2019 

 11

SH. M.L. VERMA 

07.10.2019 

 CONTINUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST OF CHAIRMAN

S.No.

NAME OF CHAIRMAN

FROM

TO

 

1

SH. R.K. MEENA

01.02.1992

05.08.1993

2

SH. R.C. RUNGATA

05.08.1993

14.06.1994

3

SH. S. BAHUGUNA

14.06.1994

26.09.1995

4

SH. S.AGRAWAL

30.09.1995

19.04.1997

5

SH. LALIT MEHRA

19.04.1997

25.05.1998

6

SH. NIRANJAN ARYA

25.05.1999

03.11.1999

7

SH. S.R. PRATIHAR

03.11.1999

18.01.2001

8

MAJOR K.K. SABIKHI

18.01.2001

31.07.2001

9

SH. N. WADHWANI

21.08.2001

06.05.2002

10

SH. AKHIL ARORA

31.05.2002

03.02.2004

11

SH. ALOK

03.02.2004

27.05.2006

12

SH. ALOK GUPTA

31.05.2006

06.02.2008

13

SH. SHIKHAR AGRAWAL

06.02.2008

07.01.2009

14

Ms. SHREYA GUHA

07.01.2009

01.09.2010

15

Dr. PRITHVIRAJ

06.09.2010

02.10.2012

16

Ms.ARTI DOGRA

02.10.2012

04.05.2015

17

Ms. POONAM

07.05.2015

27.04.2016

 18

Sh. VEDPRAKASH 

        28.04.2016

            08.05.2017

    19

Sh. ANIL GUPTA

        15.05.2017

            02.05.2018

    20

Dr. N.K. GUPTA

        11.05.2018

            25.12.2018

    21

Sh. KUMAR PAL GAUTAM

25.12.2018 

04.07.2020

    22 Sh. NAMIT MEHTA         04.07.2020